قوانین و مقررات

سوال 1

جواب1

قوانین و مقررات سایت در کجا درج شده است؟

شما می توانید با کلیک کردن روی کلمه قوانین و مقررات ئر صفحه اصلی کلیه قوانین موجود را ملاحظه نمایید.

و یا قبل از تایید ثبت نام در سایت  انها را مطالعه نمایید.