wallet

به چه میزان می توان کیف پول را شارژ نماییم؟

به میزان دلخواه شما می توانید کیف پول خود را شارژ و با ان خرید نمایید.

کیف پول چیست؟

به منظور مدیریت خرید ماهیانه شما می توانید نسبت به شارژ ان برای یک ماه و یا بیشتر اقدام نمایید.

تا چه مدتی شارژ کیف پول اعتبار دارد؟

تا زمانی که موجودی در ان باشد.

تا چه مدتی شارژ کیف پول اعتبار دارد؟

تا زمانی که موجودی در ان باشد.